ormuz: (bw)
[personal profile] ormuz
як новий домогосподар, звичайно вирішив читати House of Leaves. не витримав - звуки, кожен день різні відстані, загально-параллельне життя дому, перемикачі, пом'ягчувачи води та сушарки білизни, двері гаража, що відчиняються та зачиняюьтя навіть не самі по собі, а за якимось дивними правилами.

Китаєць, керуючий мільярдами, виявився фанатом автоматизації, світло в нього вмикається роботом при збігу обставин - раптовій зміні температури, освітлення, чи якомусь русі. Звичайно, як жертва американської культури, книжки він страшенно налякався, каже, нема версії для кіндла - читати не буду. Ага, ага, каже, коли один вдома, при світлі тепер спить. Уявляю собі його будинок, щось там постійно вмикається-вимикається, ніякого контролю.

Продовжується нерівна боротьба з кульбабами: в порівнянні з сусідськими, моя ділянка виглядає як емігрантський притулок для політично заблукавших рослин.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ormuz: (Default)
Ormuz

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
1112131415 1617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:07 pm
Powered by Dreamwidth Studios