ormuz: (bw)
[personal profile] ormuz
перечитав деякі журнали за березень-червень 2014 року, Лобова, Дісто, ну і свій звичайно. (Як завжди, я свої помітки не впізнаю - якась інша, але дуже розумна людина), але що виявилося дуже зручним - то це деякі нотатки з "місцевої преси", як американські блоги, wsj, nyt та інші спостерігали за конфліктом, і як прогресували з перших своїх поміркованих спостереженнь та міркувань до пропонування надання зброї.
так от зараз, України в конфлікті вже абсолютно нема, певно так у 42ьому видавали події у Польщі - фокус цілковито на Россії. Як наприклад, в минулому WSJ (посилання я не даю, все одно через декілька років, коли я буду це читати, воно вже протухне), автор клеймить Меркель за недостатню увага збройним силам - "як вона збирається протистояти Россії?".
не так важливо як саме Меркель збирається протистояти, як те, що протистояння в тому, чи іншому вигляді вважається вже неминучим.


До речі, я вважаю санкціі вже теж можна знімати. У тому вигляді в якому це рараз працює, наявність чи відсутність якихось "офіційних" санцій немає ніякого сенсу - у якомусь далекому майбутньому Путін буде сидіти в тюрьмі, яка різниця чи пустять зараз Наришкіна у яку-небудь Венецію, чи ні.

ну, це я може лише трохи перебільшую.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ormuz: (Default)
Ormuz

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
1112131415 1617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:07 pm
Powered by Dreamwidth Studios