ormuz: (bw)
[personal profile] ormuz
що не кажи, але що є то є - всі ці розмови з ватною частиною інтернета, не що інше як звичайне цькування. Навряд-чи приємно, вважаючи себе інтеллектуальною особистістю захищати СРСР, чи оце вимагати доказів, чи щось там вовтузити про дискримінацію россійської мови, кліпаючи очима. розповідати про повсталий кримський народ.

Певно, це і є правила гри "ізоляція".

"Ні, якщо ЗМІ схвально казали про тікаючих мілліціонерів у Києві, це зовсім не означає що хтось виправдовує Поклоньску".
Певно, треба визнати, бути з ватного богу надзвичайно важко.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ormuz: (Default)
Ormuz

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
1112131415 1617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:10 pm
Powered by Dreamwidth Studios