ormuz: (bw)
[personal profile] ormuz
чомусь дуже мені нагадує Йейтса "Великодній парад", всі відомі мені переклади на россійську мову жахливі до ступеня огиди.
Ролза неймовірно тяжко читати і самого по собі. Через кожну сторінку я протискаюся як український диверсант до окупованого Криму, щоб тільки не читати - я вже прослухав лекції цього дядечки , і цього . До речі, дуже рекомендую обох.

І як людина, що неочікуванно для себе вже майже стала лібералом, скажу, що головна проблема сучасного лібералізму, це те що ніхто не знає що воно таке, ніхто цього Ісаю Берліна не читав, а розбирати що має на увазі Обама, коли каже "You din't build that", досить важко.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ormuz: (Default)
Ormuz

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
1112131415 1617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:09 pm
Powered by Dreamwidth Studios