ormuz: (bw)
[personal profile] ormuz
Як це часто буває останнім часом, задля красивого комменту в жж, хотів знайти якесь пояснення відмінності між історіографією та, беспосереднє, історією,
навідь видумав гарну метафору - історія автомату калашникова безумовно має бути іншою, аніж історія тостера, що вироблено з тих-же деталей.

але знайшов лекцію Снайдера,

де він досить переконливо будує розуміння тієї історіографіі Путнінської Россії, виводячи ії з творів Івана Іл'їна - Путін в нього має сенс, і все раптово стає на свої місця.
Він ще йде трохи далі, помічаючи, що подібна філософія приваблива - незважаючи на те, що модель такого суспільства, тобто Россія, абсолютно не приваблива сама по собі.

рекомендую,
нажаль я не знайшов нічого у формі статті, тобто тільки лекціі та виступи - Снайдер не веде блоги, і поки-що не надрукував нічого.

UPD, так ото ж найважливіше і не сказав. Ільїна я теж рекомендую. Поки що я не знайшов де саме Снайдер надибав те, що він росповідає в лекціі. Але з його аргументами, я зустрічаюсь майже щодня, це точно.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ormuz: (Default)
Ormuz

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
1112131415 1617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:09 pm
Powered by Dreamwidth Studios