ormuz: (bw)
[personal profile] ormuz
здається у Дункана, в його подкасті про Рим, він висловлює гіпотезу, що заколоти у Римській Імперіі були цілковито інституйованим методом наслідування влади - імператор визначав собі спадкоємця, і як тільки спадкоємець почував себе впевнено, спадкоємець вбивав свого попередника.
як результат, не було тієї слабкості, що притаманна автократіям - ніхто не ділив владу (ну це певно, дещо, задалеко), нікому не потрібно було стверджуватися.
мораль тут у тому, що інституціі можуть бути досить дивними, настільки далекими від ліберальних, наскільки це взагалі можливо.

В Україні є такі інституціі, і вони зовсім не слабкі, просто вони нам/нікому не подобаються.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ormuz: (Default)
Ormuz

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
1112131415 1617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:06 pm
Powered by Dreamwidth Studios