ormuz: (bw)
[personal profile] ormuz
десь з десять років тому я вирішив усі свої "домашні" проекти вести на хаскелі.
не те, щоб я жалів дуже сильно, але це певно було неоптимальне рішення - по перше, монади я все одно не вивчив, по друге - час, який згаявся на боротьбу з лінивістю, алгоритмами на графах, компілювання hmatrix, оптимізацію хеш-таблиць (це останні два роки) - можливо було б витратити з набагото більшою користю, навідь якщо займатися чимось на зразок оптимізування С++, дісрупторами чи що - в плані кар'єри було б значно вигіднішим. Ну і звичайно, цю штуку вже не покинеш - побічні гілки, як то F#, Scala, Erlang так і залишились десь збоку, я не уявляю собі як можна на них щось писати, якщо є Хаскель.

Теж десять років тому, я також почав здавати CFA - явний актив тепер, позитивна віддача, та намагатися поступити на МБА - а тут найнегативніший негатив, дуже добре що так і не пішов.

Не знаю, щоб ото вигадати на наступні десять років.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ormuz: (Default)
Ormuz

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
1112131415 1617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:08 pm
Powered by Dreamwidth Studios