ormuz: (bw)
[personal profile] ormuz
В книжці - Czechoslovakia: The State that Failed
, цікавила тільки друга республіка - тобто, що сталося з Чехословаччиною відразу після Мюнхенської змови.

Чомусь, я завжди вважав цей період як якійсь перехідний - Чехи вирішили не воювати, і спочатку позбулися Судет, а потім через пів року, попали в окупацію.
На вухах навіть велике питання - "Щоб було, якби Чехи вирішили боротися".

Виявляється це питання ніколи не стояло - Бенеш був змушений погодитися на здачу Судет під величезним внутрішнім тиском, а за неділю після здачі - втік. Тут історія темна, відома його прощавальна промова і привітання новообраному президенту, але вже за місяць він казав що це був переворот і ніяких юридичних наслідків.

Так чи інакше, але новий президент почав будувати федеративну державу з гаслом миру з сусідом - наприклад, дозволив Німецькій арміі вільно пересуватися дорогами, ввів цензуру і вигнав комуністів. Далі було досить нецікаво - Чехи почали боротися/воювати зі Словаками та Українцями (а ті з Венграми і Поляками), будували концтабори для тих і тих, і взагалі була така собі Новоросія.

Формально, кордони Чехословаччини були гарантовані Францією-Англією, але на момент офіційної окупаціі - все вже було німецьке і так.
за легендою, Гітлер запросив президента Хачу-Захарченко до себе, і в дуже драматичній бесіді той в письмовому вигляді запросив Німецьку армію
допомогти в наведенні порядку.

Історія ця наводить на такі роздуми - в якому ступені маріонеткою був громадянин Янукович?
будь яка відповідь міняє наратив всіх наступних подій.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ormuz: (Default)
Ormuz

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
1112131415 1617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:09 pm
Powered by Dreamwidth Studios