ormuz: (bw)
[personal profile] ormuz
Директор ФБР, той що звинуватив Клінтон виявився колишнім головним консулом Бріджватера з будинком в декількох хвилинах від місця де я звичайно їм свій недільний бургер.

Так, біля будинка в нього табличка Трамп-Пенс:


*

Учні старших класів місцевої школи, під час дружнього футбольного матчу з сусідським містом почали кричати "Build the wall!". Адміністрація школи пообіцяла суворо слідкувати за дісципліною - "We build bridges, we work together, we push each other, respect each other, we help each other. This is who we are. Let's learn from our worst and grow to be our best."

*

Три тиждня тому, під час щорічного фестивалю опудал, у нічний час було вандалізовано опудало Трампа. Хтось відкрутив опудалу голову, і вкрав табличку Make america great again!.*

П'ять тижднів тому, транзитні підлітки вандалізували табличку Трамп-Пенс біля приватного будинку. Інцидент був записаний на плівку, порушник знайдений, вибачився.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ormuz: (Default)
Ormuz

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
1112131415 1617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:06 pm
Powered by Dreamwidth Studios